Quarta-feira, 8 de Dezembro de 2010

Quatre Barres - Direcció de Josep Anton Vidal

Aquest espai, dedicat a tots els amics d'Estrolabio i, de manera molt especial, als que segueixen el nostre bloc des de les terres de parla catalana. Aquí parlarem de cultura lusòfona i de cultura catalana, i de les qüestions i els problemes que ens afecten als uns i als altres.

________________Independència, un camí de llarg recorregut


Els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades recentment han donat, com vam comentar oportunament en aquesta secció, una majoria important a Convergència i Unió, que se situa a poca distància de la majoria absoluta. El poble de Catalunya ha fet confiança al catalanisme de signe conservador, amb un perfil que li permet ocupar un espai de centre a l’estil de les democràcies occidentals. Cal fer l’observació que l’adjectiu “conservador” es refereix a tot el programa polític de CiU amb l’excepció de les qüestions identitàries, perquè a Catalunya la defensa de la identitat no pot ser “conservadora”, cosa que voldria dir que aquest país hauria assolit un nivell de “normalitat” que avui li és negat; per això, pel que fa a la identitat, CiU és un partit vindicatiu, militant, que integra en les seves files des de partidaris de l’acord i el pacte amb l’Estat espanyol fins a independentistes conveçuts.
Algunes de les altres forces parlamentàries integren també, abundantment, afiliats i votants que consideren irrenunciables les qüestions identitàries. Alguns, com el Partit Socialista de Catalunya (PSC), avui lligat al PSOE, defensen sobretot la via federalista; d’altres, com Esquerra Republicana, la via independentista que hauria d’assolir la independència per la via del referèndum; d’altres, com Iniciativa per Catalunya, opten també pel federalisme; només Solidaritat Catalana per la Independència (SI), un partit de nou encuny que ha integrat en les seves files defensors de l’independentisme que es veien excessivament limitats en altres partits i que ha donat la presidència de la formació a Joan Laporta, l’expresident del Futbol Club Barcelona, que alguns veuen com un bloof inconsistent i que, si més no, encara ha de demostrar si és capaç de liderar una opció política, defensen clarament la independència, que s’hauria d’obtenir mitjançant una declaració unilateral d’independència del Parlament de Catalunya. També Reagrupament, un partit, que va ser inicialment un Moviment, articulat al voltant de Joan Carretero, un dissident d’Esquerra Republicana, defensa la proclamació d’independència, però no ha aconseguit integrar en les seves files la iniciativa de Joan Laporta ni ha pogut fer-se amb representació al Parlament de Catalunya.
Enfront d’aquests partits, que, en una proporció més o menys significativa, donen valor a la qüestió identitària i que representen diverses vies per a la conquesta de la independència de Catalunya o d’una certa independència garantida per fórmules federalistes, hi ha els partits espanyolistes, que són bàsicament el Partit Popular (PP) i Ciutadans (C’s), malgrat que el PSC-PSOE i IC incorporen també un nombre important de votants espanyolistes als quals, per les seves opcions ideològiques d’esquerres, els repugna votar pel PP o per C’s, malgrat que hi coincideixen pel que fa a la defensa de la via espanyolista enfront de la via catalanista. Com hi ha també votants de CiU que se sentirien còmodes votant el PP, si no fos per l’anticatalanisme d’aquest partit. El tret més curiós dels partits defensors de l’espanyolisme és que, malgrat que no deixen passar cap opció per a la defensa a ultrança del nacionalisme espanyol ni per a atiar l’anticatalanisme, s’autoproclamen catalans i defensors de “l’única via política possible”, que és la integració “subordinada” de Catalunya –la petitesa “provinciana”– a Espanya –la grandesa. Vol dir això que la noció identitària està tan arrelada en la societat catalana que fins i tot els partits espanyolistes i anticatalanistes necessiten presentar-se com a partits “catalans”.
Avui, a més, podem dir que l’opció independentista, a Catalunya, està present en la societat. Però, no ens enganyem, l’independentisme ha de fer encara un llarg camí per arrelar en la societat catalana amb la força necessària per convertir la seva proposta en quelcom més que un desig. En política, i sobretot quan es neda contracorrent, els errors es paguen cars, i l’error en la defensa de la independència de Catalunya seria confondre el desig amb la realitat. I la realitat és que, malgrat que el poble de Catalunya cansat de rebre greuges i menyspreus totalment injustos i injustificats..., l’independentisme no té encara la solidesa ni la capacitat de cohesió social necessàries per canviar l’estatus polític del país.
Cal tenir en compte, a més, que Catalunya és tradicionalment, en el conjunt de l’Estat, la nació d’on han sorgit les propostes més vàlides i volenteroses per a la cohesió política d’Espanya. Cap altra nació espanyola no ha fet mai un esforç de conciliació i harmonització semblant sobre la base del respecte identitari i de la col·laboració democràtica. Una gran part de la població catalana –i no només pel fet que moltes famílies catalanes provinguin de la immigració interior d’altres punts de la Península– té propensió a l’entesa i a les fórmules d’encaix amb Espanya. En això, la societat catalana és més tossuda del que l’experiència i la realitat aconsellen. Les queixes, tan justificades, tan legítimes i tan persistents com els greuges que les motiven, sovint perden força quan algú planteja una nova possibilitat d’entesa, encara que l’experiència ens hauria d’haver ensenyat que, amb l’Estat espanyol –com ens ha passat històricament amb l’Estat francès o amb Anglaterra i altres potències europees– sempre en sortim escaldats.
Per això, l’esclat independentista no dóna mai la mesura ni l’abast de l’independentisme real a Catalunya. I a l’hora de fer pronòstics, cal ser prudents i mesurats. Les estratègies de l’independentisme no s’han d’establir a curt termini, malgrat que calgui ja encetar el camí. L’itinerari cap a la independència no serà gens fàcil: cal teixir molta complicitat internacional, cal convertir l’independentisme en una força de cohesió social més enllà de l’emotivitat, que sempre té un component superficial; i cal mantenir una actitud vindicativa coherent i convincent també davant l’Estat espanyol, que, en aquest moment, és incapaç de pensar-se a si mateix sense Catalunya malgrat tots els esforços que ha fet al llarg dels anys per desplaçar indústries, societats i capitals catalans a d’altres capitals i zones estratègiques de la geografia espanyola. I és per això que l’Estat espanyol no deixarà anar Catalunya fàcilment i intentarà, per tots els mitjans, desmobilitzar el catalanisme i desnaturalitzar la identitat catalana, com ho està fent –amb un cert èxit– al País Valencià i a les Illes Balears.
L’Estat espanyol no ha seguit fins ara l’estratègia adequada, en part perquè no s’entén ell mateix, perquè fonamenta la seva identitat en una falsa noció de si mateix. Però, malgrat estar equivocat, persistirà en l’error i aconseguirà sense dificultat les complicitats internacionals necessàries per contrarestar l’avanç independentista a Catalunya. Per això l’independentisme català necessita construir sòlidament la seva argumentació davant el món, explicar-se amb solvència i esdevenir un referent de confiança i una acreditació davant la mateixa societat catalana, de manera transversal i interclassista.
L’independentisme ha crescut a Catalunya i està present en la vida política transversalment en la pluralitat parlamentària, però no hi ha cap indici que permeti augurar la independència a curt o mitjà termini. Per tant, si volem avançar en aquesta direcció, cal treballar molt i molt bé, amb realisme i amb la major objectivitat possible, perquè el camí serà, probablement, llarg i difícil.

Independencia, un camino de largo recorrido

Los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas recientemente han dado, como comentamos oportunamente en esta sección, una mayoría importante a CiU, que se ha situado a poca distancia de la mayoría absoluta. El pueblo de Cataluña ha dado su confianza al catalanismo de signo conservador de CiU, cuyo perfil le permite ocupar un espacio de centro al estilo de las democracias occidentales. Hay que señalar que el adjetivo "conservador" se refiere a todo el programa político de CiU con la excepción de las cuestiones identitarias, porque en Cataluña la defensa de la identidad no puede ser "conservadora", porque eso querría decir que este país habría alcanzado un nivel de "normalidad" que hoy le es negado; por eso, en lo referente a la identidad, CiU es un partido reivindicativo, militante, que integra en sus filas desde partidarios del acuerdo y el pacto con el Estado español hasta independentistas convencidos.
Algunas de las otras fuerzas parlamentarias integran también, abundantemente, afiliados y votantes que consideran irrenunciables las cuestiones identitarias. Algunos, como el Partit Socialista de Catalunya (PSC), hoy ligado al PSOE, defienden sobre todo la vía federalista; otros como Esquerra Republicana, optan por buscar la independencia por la vía del referéndum; otros, como Iniciativa per Catalunya Verds, optan también por el federalismo, sólo Solidaritat Catalana per la Independència (SI), un partido de nuevo cuño que ha integrado en sus filas a los defensores del independentismo que se veían excesivamente limitados en otros partidos, defienden claramente, en el arco parlamentario, el acceso a la independencia mediante una declaración unilateral del Parlamento de Cataluña. También Reagrupament, un partido articulado en torno a un disidente de Esquerra Republicana, defiende la proclamación de independencia, pero no ha conseguid representación parlamentaria.
Frente a estos partidos, que, en una proporción más o menos significativa, abren espacio a la defensa identitaria, están los partidos españolistas, que son básicamente el Partido Popular (PP) y Ciutadans (C's), a pesar de que el PSC-PSOE e IC incorporan también un número importante de votantes españolistas a los que, por sus opciones ideológicas de izquierdas, repugna votar por el PP o por C's, aunque coinciden con estos partidos en la defensa de la vía españolista frente a la vía catalanista. El rasgo más curioso de los partidos defensores del españolismo es que, aunque defienden a ultranza del nacionalismo español, se autoproclaman catalanes y defensores de "la única vía política posible ", que es la integración" subordinada "de Cataluña –una Cataluña provinciana– en España –una España grande y uniforme. Quiere esto decir que la noción identitaria está tan arraigada en la sociedad catalana que incluso los partidos españolistas y anticatalanistas necesitan presentarse como partidos "catalanes".
En conclusión, hoy podemos decir que la opción independentista ha cobrado fuerza en la sociedad catalana. Pero, no nos engañemos, el independentismo tiene que recorrer todavía un largo camino hasta arraigar en la sociedad catalana con la fuerza necesaria para convertir su propuesta en algo más que un deseo. En política, y sobre todo cuando se nada contracorriente, los errores se pagan caros, y el error en la defensa de la independencia de Cataluña sería confundir el deseo con la realidad. Y la realidad es que, pese a que el pueblo de Cataluña está cansado de recibir agravios y menosprecios totalmente injustos e injustificados..., el independentismo no tiene aún la solidez ni la capacidad de cohesión social necesarias para cambiar el estatus político del país.
Hay que tener en cuenta, además, que Cataluña es tradicionalmente, en el conjunto del Estado, la nación de donde han surgido las propuestas más válidas y voluntaristas para la cohesión política de España. Ninguna otra nación española ha hecho nunca un esfuerzo de conciliación y armonización similar sobre la base del respeto identitario y de la colaboración democrática. Una gran parte de la población catalana tiene propensión entendimiento ya las fórmulas de encaje con España. En esto, la sociedad catalana es más terca de lo que la experiencia y la realidad aconsejan. Las quejas, tan justificadas, tan legítimas y tan persistentes como los agravios que las motivan, a menudo pierden fuerza cuando alguien plantea una nueva posibilidad de entendimiento, aunque la experiencia nos debería haber enseñado que, con el Estado español –como nos ha pasado históricamente con el Estado francés o con Inglaterra y otras potencias europeas– siempre salimos escaldados.
Por ello, la explosión independentista no da nunca la medida ni el alcance real del independentismo en Cataluña. Y a la hora de hacer pronósticos, hay que ser prudentes y comedidos. Las estrategias del independentismo no se establecerán a corto plazo, a pesar de que es necesario empezar ya el camino.
El itinerario hacia la independencia no será nada fácil: hay que tejer mucha complicidad internacional, hay que convertir el independentismo en una fuerza de cohesión social más allá de la emotividad, que siempre supone un componente superficial, y hay que mantener una actitud vindicativa coherente y convincente también ante el Estado español, que, en este momento, es incapaz de pensarse a sí mismo sin Cataluña a pesar de haber desplazado industrias, sociedades y capitales catalanes a otras capitales y zonas estratégicas de la geografía española. Por eso, el Estado español no va a soltar Cataluña fácilmente e intentará, por todos los medios, desmovilizar el catalanismo y desnaturalizar la identidad catalana, como lo está haciendo con un cierto éxito en el País Valencià y en las illes Balears.
El Estado español no ha seguido hasta ahora la estrategia adecuada, en parte porque no se entiende a sí mismo, porque fundamenta su identidad en una falsa noción de sí mismo. Pero, a pesar de estar equivocado, persistirá en el error y conseguirá sin dificultad las complicidades internacionales necesarias para contrarrestar el avance independentista en Cataluña. Por eso el independentismo catalán necesita construir sólidamente su argumentación ante el mundo, explicarse con solvencia y convertirse en un referente de confianza y acreditado ante la misma sociedad catalana, de manera transversal e interclasista.
El independentismo ha crecido en Cataluña y está presente com un eje transversal en la política parlamentaria, pero no hay ningún indicio que permita augurar la independencia a corto o medio plazo. Por lo tanto, si queremos avanzar en esta dirección, hay que trabajar mucho y muy bien, con realismo y con la mayor objetividad posible, porque el camino será, probablemente, largo y difícil.

Josep A. Vidal
publicado por Carlos Loures às 09:00
link | favorito
Quinta-feira, 29 de Julho de 2010

Uma vitória da Europa civilizada

Carlos Loures

No Parlamento catalão, por 68 votos a favor, 55 contra e 9 abstenções, os deputados aprovaram a proibição das touradas. Será a segunda comunidade que as proíbe, pois as Canárias assumiram esta medida em 1991. Portanto, na Catalunha, em 1 de Janeiro de 2012, entra em vigor a lei que proíbe as corridas de touros. Os que defendem a “fiesta” tentarão evitar que a proibição passe da legislação ao plano prático, usando todos os artifícios processuais. Os anti-taurinos procurarão que a lei seja respeitada, Para além do problema político, em que a nação catalã afirma mais um traço da sua identidade, há dois tipos de mentalidade em confronto.

Nos debates parlamentares que antecederam a votação de ontem, depuseram a favor de uma e outra posição diversas personalidades. Por exemplo, no sentido da defesa da continuidade das touradas depuseram, entre outros, Hervé Schiavetti, «maire» de Arles e presidente da União das Cidades Taurinas de França, e o filósofo Francis Wolff, professor da Sorbonne, e autor de uma “Filosofía de las corridas de toros”. Na sua intervenção, declarou que a corrida «já não é a festa nacional de Espanha, pois agora é património mundial». As alegações basearam-se nas banalidades do costume, salientando-se no entanto, na intervenção de Schiavetti a chamada de atenção para a vertente económica do assunto: «Não se trata apenas de um elemento cultural, mas também de uma questão económica; hoje em dia criar touros e aquilo que a criação comporta, constitui um forma imprescindível da gestão do território». O que põe o dedo na ferida. Lembrou que em França a exploração que inclui a criação do touro, implica a manutenção de mais de 300 000 hectares de reservas húmidas. Um ganadeiro catalão afirmou que se os deputados catalães aprovassem a lei, seriam responsáveis pela extinção desta espécie animal. Valeu tudo. Um outro de Tarragona comparou a abolição das touradas com a censura franquista.

De Madrid chegaram ajudas aos defensores das corridas. Ignacio González, vice-presidente da Comunidade de Madrid, anunciou que o seu governo irá declarar as touradas um «bem de interesse cultural» integrando-as na Lei do Património Artístico. O que, de facto, irá ser feito Foi também invocado o interesse de grandes artistas pelo espectáculo taurino – Goya, Picasso, García Lorca, Hemingway e Orson Welles. Voltando à intervenção do tal filósofo que defende as touradas, Wolff considerou hipócrita a lei portuguesa que, não permite a morte na arena, o que não retira nada ao sofrimento o animal; sofrimento que Wolff, em todo o caso, desvalorizou. Nisto dou-lhe razão: a crueldade das touradas «à portuguesa» não é inferior á dos touros de morte – pelo que devem ser proibidas tão depressa quanto possível. O exemplo do município de Viana do Castelo deve ser seguido por todo o país.

Disse no texto anterior que sempre que se fala na tradição taurina em Portugal, é obrigatória a alusão ao conto de Rebelo da Silva «A Última Corrida de Touros em Salvaterra», o que demonstra a carência de referências. Em tempos pediram-me um parecer sobre uma edição de uma história das touradas em Portugal. Esforcei-me por encontrar material que pudesse justificar tal edição, embora o tema me desagradasse. Apenas se encontraram meia-dúzia de referências e a impossibilidade de manter um fio discursivo que ligasse as pinturas rupestres, representando bois, que os pró-taurinos insistem em reivindicar como primeiras representações da «sua» história, à actualidade. Encontram-se referências dispersas sobre as corridas de canas que se faziam no Terreiro do Paço, mas nada que permitisse alimentar uma obra de grande envergadura como a que se pretendia.

A informação volumosa (textos, pinturas, fotografias) começa apenas no século XIX. Felizmente que o estudo de mercado encomendado a uma empresa da especialidade revelou a falta de interesse do público em geral pelo tema, indiciando um fracasso editorial. De notar que, em Espanha, onde o público potencial para uma edição deste tipo seria muito maior, também não se previu uma massa crítica suficiente para a alimentar. A opinião dos meus colegas catalães, foi igualmente negativa, dada, mesmo ali, a ausência de um caudal iconográfico que permitisse ilustrar um mínimo de oito volumes com 300 páginas cada.

As fontes, são escassas e inconclusivas. Quem quer provar a ancestralidade da tourada vai buscá-la às referidas pinturas rupestres, a pré-históricos sacrifícios cerimoniais ou ao circo romano. Há quem defenda que os romanos colheram a arte de lidar touros na Península Ibérica. Há quem diga exactamente o contrário, que foram eles que a trouxeram. Há relatos medievais de festas com touros. No que se refere a Portugal, em “Ensinança de Bem Cavalgar toda a Sela, D..Duarte refere-se, entre outras, à arte tourear a cavalo. E há referência a uma lide de D, Sebastião nas vésperas de partir para Alcácer Quibir e alusões dispersas e inconsistentes.

Segundo parece no Século XVIII as corridas de touros eram um divertimento muito popular. O conto de Luís Augusto Rebelo da Silva (1822-1871), não sendo literariamente a melhor obra deste autor do Romantismo, ganhou fama pelo seu teor dramático – o velho conde de Marialva, cujo filho, o conde dos Arcos, é morto por um touro, para o vingar o velho desce à arena e mata o touro. Passa-se durante o reinado de D. José I, governo do marquês de Pombal. e este pede ao rei que proíba as touradas. Diz Rebelo da Silva: “Sebastião José de Carvalho voltava de propósito as costas à praça, falando com o monarca. Punia assim a barbaridade do circo. — Temos guerra com a Espanha, Senhor. É inevitável. Vossa Majestade não pode consentir que os touros lhe matem o tempo e os vassalos! Se continuássemos neste caminho... cedo iria Portugal à vela. — Foi a última corrida, marquês. A morte do conde dos Arcos acabou com os touros reais, enquanto eu reinar.”

Parece existir nisto alguma base histórica, mas o escritor ficcionou os factos que nem sequer se passaram em Salvaterra nem no reinado de D. José que nunca proibiu as touradas. Isso aconteceu no reinado de D. Maria II e em todo o território nacional, aconteceu em 1836, doze anos antes de Rebelo da Silva publicar o seu conto, o ministro do Reino Passos Manuel promulgou um decreto proibindo as touradas, como referi no texto de ontem. O estranho é que esta ficção se transformou num recorrente argumento dos que defendem as corridas de touros. Um fado relata a história criada pelo escritor romântico como se de um facto histórico se tratasse. Um outro homem da família morreu em Tânger, e aqui não há ficção. Conta-se que durante a tomada da praça, em 1464, cego de fúria, D. João Coutinho, o velho marquês de Marialva, entrou sozinho a cavalo dentro do templo (onde se haviam refugiado os não-combatentes) e, com a sua espada, matou muitas dezenas daquelas gentes indefesas, até que, já sem forças, encharcado em sangue dos pés à cabeça, foi, pelas mulheres, velhos e crianças, puxado de cima da montada e literalmente despedaçado.

No Século XIX, o rei D. Miguel era também conhecido pela sua fina arte do toureio, sendo, durante o seu reinado, inaugurado o Campo de Santana em Lisboa e o decreto de Passos Manuel reflecte a sua posição de homem moderno, liberal, face ao obscurantismo conservador dos miguelistas. Duas mentalidades. Porém, nove meses depois as Cortes Gerais revogaram o decreto de Passos Manuel.

Voltemos então à luta travada Parlamento da Catalunha – ele pôs frente a frente dois tipos de mentalidade. E não estou a falar em catalães metódicos e nos álacres castelhanos. Não precisamos de sair de Portugal ou mesmo da cidade em que vivemos para encontrar esses dois tipos de enfrentar a realidade. Os que condenam a barbárie e os que a defendem (mesmo que invocando os valores supremos da cultura, da tradição, da identidade nacional e até, para meu espanto, da conservação das espécies.

É aquilo a que vulgarmente se chama civilização. Oxalá a Catalunha consiga na prática o que já conseguiu no plano jurídico - erradicar este espectáculo, de beleza ímpar para uns e para outros uma manifestação do que de mais obscuro existe na mente humana. São lapidares as palavras de uma crónica sobre este tema do Prof. Carlos Fiolhais publicada no Público em 5 de Dezembro de 2008: «Aos defensores dos espectáculos tauromáquicos têm-se oposto os defensores dos direitos dos animais. Se os primeiros dizem que “se há alguém que cuida e que ama os touros são os próprios toureiros", os segundos ripostam que isso "é o mesmo que dizer que os pedófilos são os melhores amigos das crianças"»
publicado por Carlos Loures às 12:00
link | favorito
Quarta-feira, 28 de Julho de 2010

Catalunha: a decisão é hoje tomada


Carlos Loures

O Parlamento da Catalunha decide hoje se a proibição das touradas no território catalão vai ou não por diante. Prevê-se uma votação muito renhida, pois 85 deputados, os do CiU e os do PSC, terão liberdade de voto. A Iniciativa Legislativa Popular, que exige a abolição das touradas, acredita que a sua posição prevalecerá. As sondagens indicam que a abolição vencerá por três escassos votos. Enquanto esperamos, reproduzo um texto que publiquei quando da discussão parlamentar.

A «tradição» das touradas

No 2º volume dos « Cadernos de Lanzarote», José Saramago transcreve um artigo que publicou na revista Cambio 16. Transcrevo dois trechos:

«O touro entra na praça. Entra sempre, creio. Este veio em alegre correria, como se, vendo aberta uma porta para a luz, para o sol, acreditasse que o devolviam à liberdade. Animal tonto, ingénuo, ignorante também, inocência irremediável, não sabe que não sairá vivo deste anel infernal que aplaudirá, gritará, assobiará durante duas horas, sem descanso. O touro atravessa a correr a praça, olha os “tendidos” sem perceber o que acontece ali, volta para trás, interroga os ares, enfim arranca na direcção de um vulto que lhe acena com um capote, em dois segundos acha-se do outro lado, era uma ilusão, julgava investir contra algo sólido que merecia a sua força, e não era mais do que uma nuvem. Em verdade, que mundo vê o touro?» (…)

«O touro vai morrer. Dele se espera que tenha força suficiente, brandura, suavidade, para merecer o título de nobre. Que invista com lealdade, que obedeça ao jogo do matador, que renuncie à brutalidade, que saia da vida tão puro como nela entrou, tão puro como viveu, casto de espírito como o está de corpo, pois virgem ire morrer. Terei medo pelo toureiro quando ele se expuser sem defesa diante das armas da besta. Só mais tarde perceberei que o touro, a partir de um cero momento, embora continue vivo, já não existe, entrou num sonho que é só seu, entre a vida e a morte».

Quando José Saramago leu o texto a sua mulher, Pilar, disse - «Não podes compreender…” Tinha razão» diz o escritor»Não compreendo, não posso». É sempre o que os defensores das touradas, quando vêem que os seus «argumentos» não são aceites, dizem. Quem acha que as touradas são um espectáculo degradante e advoga a sua proibição imediata «não compreende». Porque, dão a entender, para compreender uma coisa tão poética, tão tradicional, é preciso ter uma sensibilidade especial.

Pergunto - o que há para compreender? Uma negócio onde se cruzam ganadeiros, apoderados, toureiros, empresários… pega num animal, confina-o num «anel infernal», e tortura-o até à morte. O que há para perceber neste fenómeno que nada tem a ver com património cultural, nem com tradição e muito menos com poesia – que tem a ver, sim, com os obscuros corredores da mente humana onde se oculta um atávico prazer em fazer sofrer outros seres como catarse para os sofrimentos pessoais.

Os aficionados desenvolvem uma teoria de contornos iniciáticos: quem não entende a magia da corrida não tem o direito de a criticar. Ou seja, para poder contestar as touradas é preciso gostar delas, estar por dentro do mistério da corrida, sentir a poesia de uma tarde de touros… Obscuras banalidades deste tipo, mas nem só um argumento sólido e aceitável.

Nos tempos de Roma usavam-se pessoas, embora já houvesse quem protestasse. O que responderiam os defensores do espectáculo – que era uma tradição e que os escravos nasceram para morrer. E haveria também apreciações sobre a beleza poética de ver animais selvagens e famintos despedaçar seres humanos, sobre a «nobreza» com que uns morriam sem se defender e a falta de aprumo com que outros tentavam vender cara a vida. Nem sei porque é que os defensores das touradas não incorporam o circo de Roma na sua tradição. A Antiguidade Clássica daria um toque de erudição à «Fiesta». Assim só têm o Hemingway para dourar o seu historial.

Falando da tradição taurina em Portugal, ela é tão forte e tão antiga que a própria tourada á portuguesa é acompanhada por pasodobles. Os aplausos do público exprimem-se em «olés» e a terminologia taurina é toda em castelhano. Tradição portuguesa? Sempre que se fala na história das touradas, lá vem o conto de Rebelo da Silva, «A última corrida de touros em Salvaterra». Só este conto é metade da tradição, a outra metade é espanholice pura.

Vem isto a propósito da discussão acesa que vai pelo Parlamento catalão sobre a proibição, ou não, das touradas na Catalunha. Perante a Comissão parlamentar do Meio Ambiente, 14 peritos em diversas áreas esgrimiram hoje argumentos a favor e contra a tauromaquia. Está em causa a anunciada proibição das corridas de touros na comunidade. Esta medida é apoiada por uma iniciativa legislativa popular que reuniu 180 mil assinaturas.

Os pro-taurinos defenderam a bravura do touro e a sua condição de animal nascido para morrer lutando, bem como a sua resistência ao sofrimento. Os anti-taurinos descreveram em pormenor o sofrimento do animal. Passando ao plano cultural, os defensores falaram nos valores da «fiesta», a emoção, a comunhão na praça, a catarse colectiva da multidão.

Os anti insistiram na crueldade da tortura e da morte do animal, da psicótica aberração de extrair prazer dessa barbaridade. Os pró lamentaram que os aficionados catalães tenham de viver na clandestinidade, embora afirmem que o público é apaixonado pelo espectáculo taurino e que são os políticos quem acirra o povo contra a tradição. Num terceiro plano, o da identidade, todos os deputados, da direita à esquerda, deixaram claro que a abolição da tauromaquia na Catalunha nada tem a ver com a identidade nacional.

Um toureiro e ganadeiro de Madrid, disse que, ao fim e ao cabo, o protagonista do debate é o touro. E com a autoridade de quem está por dentro, falou em nome dos interesses do animal: «É o animal mais formoso do mundo e o melhor tratado. Se fecharem as praças, extinguir-se-á». E depois, derivou para a poesia barata «É um espectáculo, um sentimento, a paixão da vida e da morte, do respeito e da entrega». No entanto, não respondeu às perguntas dos deputados, pois eram formuladas em catalão.

Os pró falaram de sofrimento, escudando-se na capacidade do touro para sofrer. A escritora Natalia Molero interveio, aludindo à «capacidade que o touro tem de libertar meta-endorfinas durante a lide para anestesiar a dor».

Os anti contra-atacaram com força. Desmontaram um a um os argumentos dos defensores. Jorge Wagensberg, um cientista, descreveu todo o arsenal utilizado para matar o touro, descreveu os instrumentos, da bandarilha ao estoque, tudo bem afiado e reluzente e disse. «Isto dói? Claro que dói!”. O etólogo Jordi Casamitjana, perito em sofrimento animal, utilizou elementos que permitem avaliar o sofrimento do touro, incluindo fotografias, e concluiu: «De um ponto de vista ecológico e zoológico, o touro de lide sofre individual e socialmente, física e psiquicamente».

O meu camarada de lides (editoriais), Jesús Mosterín, interveio, na qualidade de filósofo, com ironia cáustica: «Escandalizamo-nos porque em África se corta o clítoris às mulheres e noutros países causa escândalo que se continue fazendo um espectáculo público do sofrimento dos animais». E prosseguiu: «É verdade que as corridas de touros são tradicionais», concluindo sob os protestos dos deputados pro-taurinos: «Maltratar as mulheres também é uma tradição e, apesar disso, está a ser combatida».

Josep María Terricabras, outro filósofo, de forma mais suave, percorreu a lista de argumentos básicos dos defensores da «fiesta», para chegar a uma conclusão: «Aos partidários da fiesta falta um argumento ético fundamental. Fazer sofrer um animal por prazer é totalmente reprovável. Os touros são maltratados, como antes o foram as mulheres e os escravos». A sessão prosseguirá hoje com depoimentos de outros 13 peritos em diversas áreas.

Apenas quero levantar uma questão – quando é que em Portugal discutimos este assunto? A cobardia dos sucessivos governos tem permitido, mesmo no pós-25 de Abril, que vergonhas como as de Barrancos continuem. Invoca-se ali a tradição. Qual tradição? Um espectáculo que viola a lei e todas as regras da segurança, para já não falar nos princípios humanitários, iniciado em 1928 já é uma tradição? Mas mesmo que fosse. Como disse Mosterín, há tradições inaceitáveis e que têm sido combatidas com êxito. A prostituição, a pena de morte, a escravatura, duraram milénios. Não é motivo para que não tenham sido e continuem a ser combatidos.

Porém, quando vemos o Bloco de Esquerda, sempre tão preocupado com os problemas ecológicos e com os direitos dos animais, a aceitar uma trânsfuga do Partido Comunista numa autarquia ribatejana (Salvaterra de Magos, a do conto de Rebelo da Silva), defendendo a senhora abertamente os touros de morte, a esperança de que esta chaga cultural seja banida esmorece. A avidez pelos votos, submerge convicções e programas.

A tourada em Portugal está longe de ter as raízes que tem no estado vizinho, onde move interesses de grande monta. Quando é que em Portugal nos ocupamos da discussão a sério desta «tradição» tão nacional que até só se exprime em castelhano?

Em 1836, o ministro do Reino Passos Manuel promulgou um decreto proibindo as touradas (coisa que o marquês de Pombal já tinha feito no século anterior): “Considerando que as corridas de touros são um divertimento bárbaro e impróprio de Nações civilizadas, bem assim que semelhantes espectáculos servem unicamente para habituar os homens ao crime e à ferocidade, e desejando eu remover todas as causas que possam impedir ou retardar o aperfeiçoamento moral da Nação Portuguesa, hei por bem decretar que de hora em diante fiquem proibidas em todo o Reino as corridas de touros.” Porém as «razões» do costume prevaleceram e nove meses depois as corridas regressaram.

A maioria municipal socialista de Viana do Castelo, em 27 de Fevereiro de 2009, decidiu não permitir a realização de qualquer espectáculo tauromáquico no espaço público ou privado do município, sempre que ele dependa de qualquer autorização a conceder pela autarquia. Viana do Castelo (com maioria socialista) antecipou-se à Catalunha. Portugal, com um governo socialista, não deveria, pelo menos, encetar o debate sobre o tema? Quando é que se reconhecerá aquilo que há quase dois séculos já era óbvio para algumas pessoas – as touradas são um divertimento bárbaro e impróprio de nações civilizadas?

A «tradição» das touradas
publicado por Carlos Loures às 12:00
link | favorito

.Páginas

Página inicial
Editorial

.Carta aberta de Júlio Marques Mota aos líderes parlamentares

Carta aberta

.Dia de Lisboa - 24 horas inteiramente dedicadas à cidade de Lisboa

Dia de Lisboa

.Contacte-nos

estrolabio(at)gmail.com

.últ. comentários

Transcrevi este artigo n'A Viagem dos Argonautas, ...
Sou natural duma aldeia muito perto de sta Maria d...
tudo treta...nem cristovao,nem europeu nenhum desc...
Boa tarde Marcos CruzQuantos números foram editado...
Conheci hackers profissionais além da imaginação h...
Conheci hackers profissionais além da imaginação h...
Esses grupos de CYBER GURUS ajudaram minha família...
Esses grupos de CYBER GURUS ajudaram minha família...
Eles são um conjunto sofisticado e irrestrito de h...
Esse grupo de gurus cibernéticos ajudou minha famí...

.Livros


sugestão: revista arqa #84/85

.arquivos

. Setembro 2011

. Agosto 2011

. Julho 2011

. Junho 2011

. Maio 2011

. Abril 2011

. Março 2011

. Fevereiro 2011

. Janeiro 2011

. Dezembro 2010

. Novembro 2010

. Outubro 2010

. Setembro 2010

. Agosto 2010

. Julho 2010

. Junho 2010

. Maio 2010

.links